ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 15 จังหวั
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ของ จ.ตรัง ยังเพียงพอต่อความต้องการ ไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ม. 5 ต.กะลาเส อ.สิเกาจ.ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
ผอ.ฝ่ายโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง กยท. ระบุ ยังรับซื้อยางเข้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้เกษตรกรทำยางคุณภาพดี ปราศจากสิ่งเจือปนมาขาย
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ แนะเกษตรกร ปลูกพืชน้ำน้อย สู้ภัยแล้ง สร้างรายได้นับหมื่น
   
   
 
 
 
 
 
 
   
วิธีแก้ไขปัญหา ข้าวกระทบหนาว ใบเหลือง รวงสั้น หยุดโต....>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอำเภอตาลสุม มอบหมายให้นางสาวปฏิมา ทองสิงหา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมสัมมนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ >>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอำเภอตาลสุม มอบหมายให้นางสาวปฏิมา ทองสิงหา นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ออกติดตามแปลงตัดใบข้าว >>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอําเภอตาลสุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมงานวันข้าวและชาวนาไทย ปี ๒๕๕๙ ซ่ึงอาํเภอตาลสุมไดร้ับรางวลัรอง ชนะเลิศอนัดบั ๒>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอําเภอตาลสุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม และผู้นําชุมชน ออกติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนา (แปลงนาอินทรีย์)>>>อ่านต่อ
นายประมวล เจาะจง เกษตรอำเภอตาลสุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม อำเภอตาลสุม กรมประมง กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาที่ดินเขต 4 ฯลฯ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมจัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลย(ีField day)>>>อ่านต่อ
 
  >>>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  >>>ข่าวรับสมัครงาน
  >>>ข่าวอบรม


นายทวี มาศขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


 

นายประมวล เจาะจง

เกษตรอำเภอตาลสุม