5 มิถุนายน 57 นายอำเภอตาลสุมมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
23 พฤษภาคม 57 ท่านธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการถนนเกษตรพอเพียงสู่เศรษฐกิจยั่งยืนณ   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   บ้านดอนรังกา  ตำบลตาลสุม   จังหวัดอุบลราชธานี
6 กุมภาพันธ์  2557 นางสาวสุดารัตน์ กีดกัน และนายสามารถ อภัยโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกยางพาราระบบน้ำหยดของเกษตรกร ม.13 ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธาน
10 กุมภาพันธ์  2557 นายสามารถ อภัยโคตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม สำรวจและติดตามแปลงพยากรณ์ระบาดศัตรูพืช ตำบลจิกเทิง พบการระบาดหนอนกอในแปลงปลูกข้าวนาปรังของเกษตรก
13 กุมภาพันธ์ 2557 นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล เกษตรอำเภอตาลสุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม รับคณะนิเทศงาน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนิเทศงานประจำเดือน และดูงานไส้เดือนสำนักงานเกษตรอำภอตาลสุม   
   
   
   
   
   
   
   
16 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ปี 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม
   
   
   


นายอุดร ชมาฤกษ์นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล