ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 15 จังหวั
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ของ จ.ตรัง ยังเพียงพอต่อความต้องการ ไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ม. 5 ต.กะลาเส อ.สิเกาจ.ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
ผอ.ฝ่ายโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง กยท. ระบุ ยังรับซื้อยางเข้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้เกษตรกรทำยางคุณภาพดี ปราศจากสิ่งเจือปนมาขาย
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ แนะเกษตรกร ปลูกพืชน้ำน้อย สู้ภัยแล้ง สร้างรายได้นับหมื่น
   
   
 
 
 
 
 
 
   
เยี่ยมแปลงไร่นาสวนผสมของ เกษตรกร>>>อ่านต่อ
ติดตามการปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อแนะน าการปลูกพืชและให้ ความรู้ด้านการจัดการ การป้องกันก าจัดโรคและแมลง>>>อ่านต่อ
เยี่ยมแปลงเพาะเห็ดฟาง ของเกษตรกร ม.15 ต าบลตาลสุม>>>อ่านต่อ
เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ท าการ ประมงในแม่น ้ามูล อ าเภอตาลสุม>>>อ่านต่อ
สาธิตการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่ กลบักอง ม.1 ต าบลนาคาย>>>อ่านต่อ
โครงการพฒันาเกษตรกรเป็น Smart Farmer >>>อ่านต่อ
 
  >>>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  >>>ข่าวรับสมัครงาน
  >>>ข่าวอบรม


นายทวี มาสขาว

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


 

นายประมวล เจาะจง

เกษตรอำเภอตาลสุม