การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน
ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกมันสัมปะหลัง
การปรับปรุงภูมิทัศน์
การประชุมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
5 ก.พ. 57 ติดตามแผนที่ การปลูกข้าวนาปี
16 กรกฎาคม 2556 สานักงานเกษตรอำเภอตาลสุมดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ปี 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม
9 สิงหาคม ๒๕๕๖ นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล เกษตรอาเภอตาลสุม ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
28-29 กรกฎาคม 2556 นางขนิษฐา ปราชญ์ศิลป์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกาตรชานาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม เป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปถนอนมอาหารจากฟักทองแก่
25 กรกฎาคม 2556 นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล เกษตรอำเภอตาลสุม ร่วมประเมินการประกวดคณะกรรมการหมู่บ้านระดับอำเภอ
18 กรกฎาคม 2556 นายประพัฒศิลป์ อิ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
   
   
   
   
   
16 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ปี 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม
   
   
   


นายอุดร ชมาฤกษ์นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล