ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 15 จังหวั
ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ของ จ.ตรัง ยังเพียงพอต่อความต้องการ ไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ม. 5 ต.กะลาเส อ.สิเกาจ.ตรัง เพื่อตรวจเยี่ยมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)
ผอ.ฝ่ายโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง กยท. ระบุ ยังรับซื้อยางเข้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ขอให้เกษตรกรทำยางคุณภาพดี ปราศจากสิ่งเจือปนมาขาย
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ แนะเกษตรกร ปลูกพืชน้ำน้อย สู้ภัยแล้ง สร้างรายได้นับหมื่น
   
   
 
 
 
 
 
 
   
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรตาลสุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม ฝึกทาชาจากใบหม่อนเพื่อใช้สอนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
>>>อ่านต่อ
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรตาลสุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานเกษตรอาเภอตาลสุม ดาเนินการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาสินค้าเกษตร >>>อ่านต่อ
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรอาเภอตาลสุมและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครหมู่บ้านตาบลหนองกุงอาเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี >>>อ่านต่อ
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรอาเภอตาลสุม มอบหมายให้นางสุดารัตน์ อภัยโคตร เข้าร่วม
อบรม“โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี๒๕๕๙” >>>อ่านต่อ
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรอาเภอตาลสุมมอบหมายให้นางสาวปฏิมา ทองสิงหาเข้าร่วมอบรมวิทยากรกระบวนการด้านเทคโนโลยีการผลิตและจัดทาแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ
ุ์จากสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่๗ >>>อ่านต่อ
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรอาเภอตาลสุม มอบหมายให้นางสุดารัตน์ อภัยโคตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจัดเวทีเครือข่าย ศดปช.เพื่อลดต้นทุนการผลิตระดับจังหวัด เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการและเพื่อขับเคลื่อนงานศดปช. >>>อ่านต่อ
นายทัศนะ คูณค้า เกษตรอาเภอตาลสุมมอบหมายให้นางสาวปฏิมา ทองสิงหา พร้อมด้วยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร GAP อาสาโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี ๒๕๕๙ >>>อ่านต่อ
 
  >>>ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  >>>ข่าวรับสมัครงาน
  >>>ข่าวอบรม


นายอาคม ศรีประภาพงศ์

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี


 

นายทัศนะ คูณค้ำ

เกษตรอำเภอตาลสุม