นายอุดร ชมาฤกษ์นายสมพร สังกะเพศ

รักษาการเกษตรอำเภอตาลสุม