10 สิงหาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุมร่วมบำเพ็ญประโยชนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
9 สิงหาคม 2557 นางปฏิมา ทองสองหา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ
24-25 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุมร่วมโครงการเยี่ยมญาติยามเย็น
23 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุมร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ
22 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุมร่วมปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ
15 กรกฎาคม 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุมร่วมกิจกรรมเสวนาศูนย์จัดการศัตรูพืช
9 กรกฎาคม 2557 นายสมบัติ พร้อมสุข เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมระดับจังหวัดรับรางวัลในวัน อกม.ปี 2557
   
   
   
   
   
   
16 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ปี 2556 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม
   
   
   


นายอุดร ชมาฤกษ์นางเพลินพิศ สมใสวิวิตรกุล
<<KM57อำเภอตาลสุม>>